O Fitness

Naturalne formy ruchu takie jak biegi, skoki czy rzuty były dla człowieka pierwotnego niezbędne dla utrzymania się przy życiu. Problemy dnia codziennego, które najczęściej związane były z przetrwaniem, wymuszały na człowieku dbanie i utrzymywanie się w możliwie najlepszej formie fizycznej. Niski poziom sprawności ruchowej w przypadku człowieka pierwotnego równoznaczny był ze śmiercią.

Ewolucja człowieka, jego rozwój intelektualny sprawiały, że zmniejszył swoją zależność od środowiska zewnętrznego. Rozwój nauki i techniki, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz następujące w wyniku tego zmiany warunków i sposobu życia ludzi (zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych) wywołały szereg zjawisk, które miały bezpośredni wpływ na aktywność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka współczesnego. Zjawiska te podzielić możemy na dwie grupy: negatywne i pozytywne. Do negatywnych skutków rozwoju naszej cywilizacji bez wątpienia zaliczyć możemy degradację środowiska naturalnego, powstanie wielu nieznanych wcześniej zagrożeń (broń nuklearna, AIDS, deformacje genetyczne), plagi społeczne, deprawację szeregu potrzeb, zwłaszcza biologicznych i psychicznych. Człowiekowi współczesnemu brakuje często odpowiedniej dawki ruchu, kontaktu z przyrodą, możliwości spontanicznego wyrażania wewnętrznych stanów emocjonalnych, bliskich i nieformalnych kontaktów z innymi ludźmi, trwałego systemu uznawanych i realizowanych wartości.

Wśród pozytywnych aspektów tych zmian należy wymienić: ogólny wzrost poziomu życia, postęp medycyny, a co za tym idzie, eliminowanie bądź ograniczenie skutków wielu chorób, poszerzenie się zainteresowań ludzi, wreszcie wzrost ilości czasu wolnego oraz możliwości jego wykorzystania.

Jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług oferowanych przez fitness kluby. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie zakres tego typu usług, związany z popytem na nie jest znacznie większy niż w mniejszych miastach.

To właśnie w dużych miastach, gdzie tempo życia i pracy jest największe, ludzie narażeni są na przeciążenia psychiczne, stres, niewłaściwe odżywianie oraz deficyt ruchu (tzw. hipokinezja).

Wymienione tu czynniki mogą być przyczyną wielu dolegliwości określanych ogólnym mianem chorób cywilizacji.

Formy aktywnego odpoczynku, jakie proponują fitness kluby, stanowią naturalne sposoby zachowania i przywracania zdrowia oraz równowagi zarówno wewnętrznej (homeostazy), jak i w relacji: człowiek – środowisko (społeczne, kulturowe).

Uczestnicząc w zajęciach oferowanych przez fitness kluby potencjalny ćwiczący może:

– kompensować (tzn. wyrównywać) brak ruchu,
– neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne,
– zapobiegać występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
– regenerować (odnawiać) siły fizyczne i psychiczne,
– kształtować ciało i osobowość (charakter).

Comments are closed.